Synthesis of apolipoprotein B lipoparticles to deliver hydrophobic/ amphiphilic materials

Hsueh Liang Chu, Tsai Mu Cheng, Hung Wei Chen, Fu Hsuan Chou, Yu Chuan Chang, Hsin Yu Lin, Shih Yi Liu, Yu Chuan Liang, Ming Hua Hsu, Dian Shyeu Wu, Hsing Yuan Li, Li Ping Ho, Ping Ching Wu, Fu Rong Chen, Gong Shen Chen, Dar Bin Shieh, Chia Seng Chang, Chia Hao Su, Zemin Yao, Chia Ching Chang

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Synthesis of apolipoprotein B lipoparticles to deliver hydrophobic/ amphiphilic materials」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds