Targeting fibrinogen-like protein 1 is a novel therapeutic strategy to combat obesity

Hung Tsung Wu, Szu Chi Chen, Kang Chih Fan, Chun Heng Kuo, Shin Yu Lin, Shu Huei Wang, Chih Jen Chang, Hung Yuan Li

研究成果: Article

指紋 深入研究「Targeting fibrinogen-like protein 1 is a novel therapeutic strategy to combat obesity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds