Targeting interleukin-20 alleviates paclitaxel-induced peripheral neuropathy

Li Hsien Chen, Yu Min Yeh, Yi Fan Chen, Yu Hsiang Hsu, Hsiao Hsuan Wang, Peng Chan Lin, Lian Yun Chang, Chou Ching K. Lin, Ming Shi Chang, Meng Ru Shen

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Targeting interleukin-20 alleviates paclitaxel-induced peripheral neuropathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences