Tea consumption and risk of head and neck cancer

Cheng Chih Huang, Wei Ting Lee, Sen Tien Tsai, Chun Yen Ou, Hung I. Lo, Tung Yiu Wong, Sheen Yie Fang, Ken Chung Chen, Jehn Shyun Huang, Jiunn Liang Wu, Chia Jui Yen, Wei Ting Hsueh, Yuan Hua Wu, Ming Wei Yang, Forn Chia Lin, Jang Yang Chang, Kwang Yu Chang, Shang Yin Wu, Jenn Ren Hsiao, Chen Lin LinYi Hui Wang, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tea consumption and risk of head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences