Temperature-dependent study of n-ZnO/p-GaN diodes

Kuang Po Hsueh, Shou Chien Huang, Ching Tai Li, Yue Ming Hsin, Jinn Kong Sheu, Wei Chih Lai, Chun Ju Tun

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Temperature-dependent study of n-ZnO/p-GaN diodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy