The 1998 enterovirus 71 outbreak in Taiwan: Pathogenesis and management

Tzou Yien Lin, Luan Yin Chang, Shao Hsuan Hsia, Yhu Chering Huang, Cheng Hsun Chiu, Chuen Hsueh, Shin Ru Shih, Ching Chuan Liu, Mei Hwan Wu

研究成果: Review article同行評審

180 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The 1998 enterovirus 71 outbreak in Taiwan: Pathogenesis and management」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences