The ADH1B and DRD2 gene polymorphism may modify the protective effect of the ALDH2 gene against heroin dependence

Tzu Yun Wang, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Shih Heng Chen, Chun Hsien Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Chen Lin Wang, Pin Hsi Yeh, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang, Ru-Band Lu

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The ADH1B and DRD2 gene polymorphism may modify the protective effect of the ALDH2 gene against heroin dependence」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences