The aldehyde dehydrogenase 2 gene is associated with heroin dependence

Tzu-Yun Wang, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Shih Heng Chen, Chun-Hsien Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Yun Hsuan Chang, Chen Lin Wang, I-Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen-Kuang Yang, Ru-Band Lu

研究成果: Article

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「The aldehyde dehydrogenase 2 gene is associated with heroin dependence」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds