The application of flow cytometry for evaluating biological aggressiveness of intracranial meningiomas

Yu Wen Lin, Shih-Huang Tai, Yu Hsuan Huang, Che-Chao Chang, Wei Sheng Juan, Liang-Chun Chao, Miin-Jye Wen, Yu-Chang Hong, E-Jian Lee

研究成果: Article

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「The application of flow cytometry for evaluating biological aggressiveness of intracranial meningiomas」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences