The Dendrobium catenatum Lindl. genome sequence provides insights into polysaccharide synthase, floral development and adaptive evolution

Guo Qiang Zhang, Qing Xu, Chao Bian, Wen Chieh Tsai, Chuan Ming Yeh, Ke Wei Liu, Kouki Yoshida, Liang Sheng Zhang, Song Bin Chang, Fei Chen, Yu Shi, Yong Yu Su, Yong Qiang Zhang, Li Jun Chen, Yayi Yin, Min Lin, Huixia Huang, Hua Deng, Zhi Wen Wang, Shi Lin ZhuXiang Zhao, Cao Deng, Shan Ce Niu, Jie Huang, Meina Wang, Guo Hui Liu, Hai Jun Yang, Xin Ju Xiao, Yu Yun Hsiao, Wan Lin Wu, You Yi Chen, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, Yi Bo Luo, Yves Van De Peer, Zhong Jian Liu

研究成果: Article同行評審

141 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Dendrobium catenatum Lindl. genome sequence provides insights into polysaccharide synthase, floral development and adaptive evolution」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences