The Differential Clinical Impacts of Cachexia and Sarcopenia on the Prognosis of Advanced Pancreatic Cancer

Ya Chin Hou, Chien Yu Chen, Chien Jui Huang, Chih Jung Wang, Ying Jui Chao, Nai Jung Chiang, Hao Chen Wang, Hui Ling Tung, Hsiao Chun Liu, Yan Shen Shan

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「The Differential Clinical Impacts of Cachexia and Sarcopenia on the Prognosis of Advanced Pancreatic Cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences