The DRD2/ANKK1 gene is associated with response to add-on dextromethorphan treatment in bipolar disorder

Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Shih Heng Chen, Chun Hsieh Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Chen Lin Wang, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang, Ru-Band Lu

研究成果: Article同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The DRD2/ANKK1 gene is associated with response to add-on dextromethorphan treatment in bipolar disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences