The effect of comorbid anxiety disorder on neuropsychological function in bipolar II disorder

Hsin I. Wu, Yun Hsuan Chang, Chun Chieh Lai, Jo Yung Wei Wu, Shiou Lan Chen, Chun Hsien Chu, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Nian Sheng Tzeng, San Yuan Huang, Yen Kuang Yang, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The effect of comorbid anxiety disorder on neuropsychological function in bipolar II disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences