The effect of hole size on failure loads of the distal humerus fenestration in outerbridge-kashiwagi arthroplasty: A biomechanical study

Chih Kai Hong, Kai Lan Hsu, Fa Chuan Kuan, Chi Hsiu Wang, Ping Hui Wang, Wei Ren Su

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「The effect of hole size on failure loads of the distal humerus fenestration in outerbridge-kashiwagi arthroplasty: A biomechanical study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences