The effects of add-on low-dose memantine on cytokine levels in bipolar II depression: A 12-week double-blind, randomized controlled trial

Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Po See Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Yu Shan Wang, Liang Jen Wang, I. Hui Lee, Tzu Yun Wang, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

38 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The effects of add-on low-dose memantine on cytokine levels in bipolar II depression: A 12-week double-blind, randomized controlled trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences