The effects of the bacterial interaction with visible-light responsive titania photocatalyst on the bactericidal performance

Chia Liang Cheng, Der Shan Sun, Wen Chen Chu, Yao Hsuan Tseng, Han Chen Ho, Jia Bin Wang, Pei Hua Chung, Jiann Hwa Chen, Pei Jane Tsai, Nien Tsung Lin, Mei Shiuan Yu, Hsin Hou Chang

研究成果: Article同行評審

94 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The effects of the bacterial interaction with visible-light responsive titania photocatalyst on the bactericidal performance」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds