The emergence of Clostridioides difficile PCR ribotype 127 at a hospital in northeastern Taiwan

Bo Yang Tsai, Chun Chih Chien, Shu Huan Huang, Jun Yuan Zheng, Chih Yu Hsu, Yau Sheng Tsai, Yuan Pin Hung, Wen Chien Ko, Pei Jane Tsai

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「The emergence of Clostridioides difficile PCR ribotype 127 at a hospital in northeastern Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences