The Ferric Citrate Uptake System Encoded in a Novel blaCTX–M–3- and blaTEM–1-Harboring Conjugative Plasmid Contributes to the Virulence of Escherichia coli

Wen Chun Huang, Min Yi Wong, Ssu Han Wang, Masayuki Hashimoto, Meng He Lin, Mei Feng Lee, Jiunn Jong Wu, Ming Cheng Wang, Wei Hung Lin, Shuen Lin Jeng, Jiun Ling Wang, Ya Lei Chen, Ching Hao Teng

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Ferric Citrate Uptake System Encoded in a Novel blaCTX–M–3- and blaTEM–1-Harboring Conjugative Plasmid Contributes to the Virulence of Escherichia coli」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences