The first case of severe Clostridium difficile ribotype 027 infection in Taiwan

Yuan Pin Hung, Cong Tat Cia, Bo Yang Tsai, Po Chuan Chen, Hsiao Ju Lin, Hsiao Chieh Liu, Jen Chieh Lee, Yi Hui Wu, Pei Jane Tsai, Wen Chien Ko

研究成果: Letter

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「The first case of severe Clostridium difficile ribotype 027 infection in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。