The impact of chronic kidney disease on lipid management and goal attainment in patients with atherosclerosis diseases in Taiwan

Tsung Hsien Lin, Shao Yuan Chuang, Chun Yuan Chu, Wen Hsien Lee, Po Chao Hsu, Ho Ming Su, Yi Heng Li, Ching Chang Fang, Kuo Yang Wang, Wei Kung Tseng, Ai Hsien Li, Kwo Chang Ueng, I. Chang Hsieh, Lien Chi Huang, Chiun Hsiung Wang, Wen Harn Pan, Hung I. Yeh, Chau Chung Wu, Wei Hsian Yin, Jaw Wen Chen

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The impact of chronic kidney disease on lipid management and goal attainment in patients with atherosclerosis diseases in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences