The interaction between BDNF and DRD2 in Bipolar II disorder but not in bipolar I disorder

Chih Chun Huang, Yun Hsuan Chang, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Shih Heng Chen, Chun Hsien Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The interaction between BDNF and DRD2 in Bipolar II disorder but not in bipolar I disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences