The interplay between alcohol consumption, oral hygiene, ALDH2and ADH1B in the risk of head and neck cancer

Sen Tien Tsai, Tung Yiu Wong, Chun Yen Ou, Sheen Yie Fang, Ken Chung Chen, Jenn Ren Hsiao, Cheng Chih Huang, Wei Ting Lee, Hung I. Lo, Jehn Shyun Huang, Jiunn Liang Wu, Chia Jui Yen, Wei Ting Hsueh, Yuan Hua Wu, Ming Wei Yang, Forn Chia Lin, Jang Yang Chang, Kwang Yu Chang, Shang Yin Wu, Hsiao Chen LiaoChen Lin Lin, Yi Hui Wang, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

60 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The interplay between alcohol consumption, oral hygiene, ALDH2and ADH1B in the risk of head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences