The interplay between oral microbiome, lifestyle factors and genetic polymorphisms in the risk of oral squamous cell carcinoma

Jenn Ren Hsiao, Chan Chi Chang, Wei Ting Lee, Cheng Chih Huang, Chun Yen Ou, Sen Tien Tsai, Ken Chung Chen, Jehn Shyun Huang, Tung Yiu Wong, Yu Hsuan Lai, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Shang Yin Wu, Chia Jui Yen, Jang Yang Chang, Chen Lin Lin, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

65 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The interplay between oral microbiome, lifestyle factors and genetic polymorphisms in the risk of oral squamous cell carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences