The potential regulatory mechanisms of MIR-196a in huntington's disease through bioinformatic analyses

Mu Hui Fu, Chia Ling Li, Hsiu Lien Lin, Shaw Jeng Tsai, Yen Yu Lai, Yu Fan Chang, Pei Hsun Cheng, Chuan Mu Chen, Shang Hsun Yang

研究成果: Article同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The potential regulatory mechanisms of MIR-196a in huntington's disease through bioinformatic analyses」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences