The prognostic value of left ventricular global peak systolic longitudinal strain in chronic peritoneal dialysis patients

Yen Wen Liu, Chin Chung Tseng, Chi Ting Su, Yu Tzu Chang, Ju Yi Chen, Li Yin Chen, Liang Miin Tsai, Jyh Hong Chen, Ming Cheng Wang, Wei Chuan Tsai

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The prognostic value of left ventricular global peak systolic longitudinal strain in chronic peritoneal dialysis patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences