The role of the bacterial protease Prc in the uropathogenesis of extraintestinal pathogenic Escherichia coli

Wen Chun Huang, Chung Yen Lin, Masayuki Hashimoto, Jiunn Jong Wu, Ming Cheng Wang, Wei Hung Lin, Chang Shi Chen, Ching Hao Teng

研究成果: Article

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「The role of the bacterial protease Prc in the uropathogenesis of extraintestinal pathogenic Escherichia coli」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds