The roles of IL-19 and IL-20 in the inflammation of degenerative lumbar spondylolisthesis

Kuo-yuan Huang, Yu-hsiang Hsu, Wei-yu Chen, Hui-ling Tsai, Jing-jou Yan, Jung-der Wang, Wen-lung Liu, Ruey-mo Lin

研究成果: Article

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

引用此