Therapeutic efficacy of humanized monoclonal antibodies targeting dengue virus nonstructural protein 1 in the mouse model

Sen Mao Tien, Po Chun Chang, Yen Chung Lai, Yung Chun Chuang, Chin Kai Tseng, Yu San Kao, Hong Jyun Huang, Yu Peng Hsiao, Yi Ling Liu, Hsing Han Lin, Chien Chou Chu, Miao Huei Cheng, Tzong Shiann Ho, Chih Peng Chang, Shu Fen Ko, Che Piao Shen, Robert Anderson, Yee Shin Lin, Shu Wen Wan, Trai Ming Yeh

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Therapeutic efficacy of humanized monoclonal antibodies targeting dengue virus nonstructural protein 1 in the mouse model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences