Therapeutic ZFRA4-10 or WWOX7-21 peptide induces complex formation of wwox with selective protein targets in organs that leads to cancer suppression and spleen cytotoxic memory z cell activation in vivo

Wan Pei Su, Wan Jen Wang, Jean Yun Chang, Pei Chuan Ho, Tsung Yun Liu, Kuang Yu Wen, Hsiang Ling Kuo, Yu Jie Chen, Shenq Shyang Huang, Dudekula Subhan, Yu An Chen, Chen Yu Lu, Chia Yun Wu, Sing Ru Lin, Ming Hui Lee, Ming Fu Chiang, Chun I. Sze, Nan Shan Chang

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Therapeutic ZFRA4-10 or WWOX7-21 peptide induces complex formation of wwox with selective protein targets in organs that leads to cancer suppression and spleen cytotoxic memory z cell activation in vivo」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences