Thermal and angular dependence of next-generation photovoltaics under indoor lighting

Chia Yuan Chen, Ting Yang Kuo, Chien Wu Huang, Zih Hong Jian, Po Tsung Hsiao, Chin Li Wang, Jian Ci Lin, Chien Yu Chen, Chao Hsuan Chen, Yung Liang Tung, Ming Chi Tsai, Kuan Min Huang, Chih Ming Chen, Cheng Wei Hsu, Yen Chiao Chen, Zingway Pei, Yogesh S. Tingare, Hsien Hsin Chou, Chen Yu Yeh, Ching Yao LinYuh Lang Lee, Hao Wu Lin, Hsin Fei Meng, Pi Tai Chou, Chun Guey Wu

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Thermal and angular dependence of next-generation photovoltaics under indoor lighting」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds