Thrombomodulin promotes corneal epithelial wound healing

Yi Hsun Huang, I. Ching-Chang, Cheng Hsiang Kuo, Yun Yan Hsu, Fang Tzu Lee, Guey Yueh Shi, Sung Huei Tseng, Hua Lin Wu

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Thrombomodulin promotes corneal epithelial wound healing」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences