Thrombomodulin regulates keratinocyte differentiation and promotes wound healing

Tsung Lin Cheng, Yu Ting Wu, Chao Han Lai, Yuan Chung Kao, Cheng Hsiang Kuo, Shu Lin Liu, Yun Yan Hsu, Po Ku Chen, Chia Fong Cho, Kuan Chieh Wang, Wei Ling Lin, Bi Ing Chang, Chun Ming Chen, Hartmut Weiler, Guey Yueh Shi, Hua Lin Wu

研究成果: Article同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Thrombomodulin regulates keratinocyte differentiation and promotes wound healing」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds