Thyroid hormone-mediated regulation of lipocalin 2 through the Met/FAK pathway in liver cancer

I. Hsiao Chung, Cheng Yi Chen, Yang Hsiang Lin, Hsiang Cheng Chi, Ya Hui Huang, Pei Ju Tai, Chia Jung Liao, Chung Ying Tsai, Syuan Ling Lin, Meng Han Wu, Ching Ying Chen, Kwang Huei Lin

研究成果: Article

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Thyroid hormone-mediated regulation of lipocalin 2 through the Met/FAK pathway in liver cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences