TiO2-dielectric AlGaN/GaN/Si metal-oxide-semiconductor high electron mobility transistors by using nonvacuum ultrasonic spray pyrolysis deposition

Bo Yi Chou, Ching Sung Lee, Cheng Long Yang, Wei Chou Hsu, Han Yin Liu, Meng Hsueh Chiang, Wen Ching Sun, Sung Yen Wei, Sheng Min Yu

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「TiO<sub>2</sub>-dielectric AlGaN/GaN/Si metal-oxide-semiconductor high electron mobility transistors by using nonvacuum ultrasonic spray pyrolysis deposition」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds