Tip-Pressure-Induced Incoherent Energy Gap in CaFe2As2

Jia Xin Yin, Ji Hui Wang, Zheng Wu, Ang Li, Xue Jin Liang, Han Qing Mao, Gen Fu Chen, Bing Lv, Ching Wu Chu, Hong Ding, Shu Heng Pan

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Tip-Pressure-Induced Incoherent Energy Gap in CaFe2As2」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy