Toll-like receptor 4 is essential in the development of abdominal aortic aneurysm

Chao Han Lai, Kuan Chieh Wang, Fang Tzu Lee, Hung Wen Tsai, Chih Yuan Ma, Tsung Lin Cheng, Bi Ing Chang, Yu Jen Yang, Guey Yueh Shi, Hua Lin Wu

研究成果: Article同行評審

36 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Toll-like receptor 4 is essential in the development of abdominal aortic aneurysm」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences