Topological chiral crystals with helicoid-arc quantum states

Daniel S. Sanchez, Ilya Belopolski, Tyler A. Cochran, Xitong Xu, Jia Xin Yin, Guoqing Chang, Weiwei Xie, Kaustuv Manna, Vicky Süß, Cheng Yi Huang, Nasser Alidoust, Daniel Multer, Songtian S. Zhang, Nana Shumiya, Xirui Wang, Guang Qiang Wang, Tay Rong Chang, Claudia Felser, Su Yang Xu, Shuang JiaHsin Lin, M. Zahid Hasan

研究成果: Article同行評審

81 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Topological chiral crystals with helicoid-arc quantum states」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences