Transcriptional analysis of the DNA polymerase gene of shrimp white spot syndrome virus

Li Li Chen, Han Ching Wang, Chiu Jung Huang, Shao En Peng, Yen Gu Chen, Shin Jen Lin, Wei Yu Chen, Chang Feng Dai, Hon Tsen Yu, Chung Hsiung Wang, Chu Fang Lo, Guang Hsiung Kou

研究成果: Article同行評審

93 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Transcriptional analysis of the DNA polymerase gene of shrimp white spot syndrome virus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences