Treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia with delayed first intrathecal therapy and omission of prophylactic cranial irradiation: Results of the TPOG-ALL-2002 study

Ting Chi Yeh, Der Cherng Liang, Jen Yin Hou, Tang Her Jaing, Dong Tsamn Lin, Chao Ping Yang, Ching Tien Peng, Iou Jih Hung, Kai Hsin Lin, Chih Cheng Hsiao, Shiann Tarng Jou, Shyh Shin Chiou, Jiann Shiuh Chen, Shih Chung Wang, Te Kau Chang, Kang Hsi Wu, Jiunn Ming Sheen, Hsiu Ju Yen, Shih Hsiang Chen, Meng Yao LuMeng Ju Li, Tai Tsung Chang, Ting Huan Huang, Yu Hsiang Chang, Shu Huey Chen, Yung Li Yang, Hsiu Hao Chang, Bow Wen Chen, Pei Chin Lin, Chao Neng Cheng, Yu Hua Chao, Shang Hsien Yang, Yu Mei Y. Chao, Hsi Che Liu

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia with delayed first intrathecal therapy and omission of prophylactic cranial irradiation: Results of the TPOG-ALL-2002 study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences