TSOC-HFrEF registry: A registry of hospitalized patients with decompensated systolic heart failure: Description of population and management

Chun Chieh Wang, Hung Yu Chang, Wei Hsian Yin, Yen Wen Wu, Pao Hsien Chu, Chih Cheng Wu, Chih Hsin Hsu, Ming Shien Wen, Wen Chol Voon, Wei Shiang Lin, Jin Long Huang, Shyh Ming Chen, Ning I. Yang, Heng Chia Chang, Kuan Cheng Chang, Shih Hsien Sung, Kou Gi Shyu, Jiunn Lee Lin, Guang Yuan Mar, Kuei Chuan ChanJen Yuan Kuo, Ji Hung Wang, Zhih Cherng Chen, Wei Kung Tseng, Wen Jin Cherng

研究成果: Article同行評審

50 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「TSOC-HFrEF registry: A registry of hospitalized patients with decompensated systolic heart failure: Description of population and management」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences