Tumor Endothelial Marker 1 (TEM1/Endosialin/CD248) Enhances Wound Healing by Interacting with Platelet-Derived Growth Factor Receptors

Yi Kai Hong, Yao Chou Lee, Tsung Lin Cheng, Chao Han Lai, Chao Kai Hsu, Cheng Hsiang Kuo, Yun Yan Hsu, Jui Ting Li, Bi Ing Chang, Chih Yuan Ma, Shu Wha Lin, Kuan Chieh Wang, Guey Yueh Shi, Hua Lin Wu

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Tumor Endothelial Marker 1 (TEM1/Endosialin/CD248) Enhances Wound Healing by Interacting with Platelet-Derived Growth Factor Receptors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds