Tunable metamaterials for terahertz ultra-broadband absorption driven by microfluidics

Qing Hua Song, Hong Cai, Yuan Dong Gu, Pin Chieh Wu, Wu Zhang, Wei Ming Zhu, Qing Xuan Liang, Zhen Chuan Yang, Yu Feng Jin, Yu Long Hao, Dim Lee Kwong, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai Qun Liu

研究成果: Conference contribution

指紋 深入研究「Tunable metamaterials for terahertz ultra-broadband absorption driven by microfluidics」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy