Tuning Gold Nanoparticles with Chelating Ligands for Highly Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction

Zhi Cao, Samson B. Zacate, Xiaodong Sun, Jinjia Liu, Elizabeth M. Hale, William P. Carson, Sam B. Tyndall, Jun Xu, Xingwu Liu, Xingchen Liu, Chang Song, Jheng hua Luo, Mu Jeng Cheng, Xiaodong Wen, Wei Liu

研究成果: Article同行評審

43 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Tuning Gold Nanoparticles with Chelating Ligands for Highly Efficient Electrocatalytic CO<sub>2</sub> Reduction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science