Twisted oxide lateral homostructures with conjunction tunability

Ping Chun Wu, Chia Chun Wei, Qilan Zhong, Sheng Zhu Ho, Yi De Liou, Yu Chen Liu, Chun Chien Chiu, Wen Yen Tzeng, Kuo En Chang, Yao Wen Chang, Junding Zheng, Chun Fu Chang, Chien Ming Tu, Tse Ming Chen, Chih Wei Luo, Rong Huang, Chun Gang Duan, Yi Chun Chen, Chang Yang Kuo, Jan Chi Yang

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Twisted oxide lateral homostructures with conjunction tunability」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences