Type I interferons protect mice against enterovirus 71 infection

Ming Liang Liu, Yi Ping Lee, Ya Fang Wang, Huan Yao Lei, Ching Chuan Liu, Shih Min Wang, Ih Jen Su, Jen Reng Wang, Trai Ming Yeh, Shun Hua Chen, Chun Keung Yu

研究成果: Article同行評審

136 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Type I interferons protect mice against enterovirus 71 infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences