Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals

Tay Rong Chang, Su Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Wei Feng Tsai, Shin Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng Tay Jeng, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

研究成果: Article同行評審

91 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy