Ubiquitin-specific peptidase 5 facilitates cancer stem cell-like properties in lung cancer by deubiquitinating β-catenin

Chia Hao Tung, Jia En Wu, Meng Fan Huang, Wen Lung Wang, Yi Ying Wu, Yao Tsung Tsai, Xiu Rui Hsu, Sheng Hsiang Lin, Yuh Ling Chen, Tse Ming Hong

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ubiquitin-specific peptidase 5 facilitates cancer stem cell-like properties in lung cancer by deubiquitinating β-catenin」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences