Ubiquitination of tumor suppressor PML regulates prometastatic and immunosuppressive tumor microenvironment

Ya Ting Wang, Jocelyn Chen, Chou Wei Chang, Jayu Jen, Tzu Yu Huang, Chun Ming Chen, Roger Shen, Suh Yuen Liang, I. Cheng Cheng, Shuenn Chen Yang, Wu Wei Lai, Kuang Hung Cheng, Tao Shih Hsieh, Ming Zong Lai, Hung Chi Cheng, Yi Ching Wang, Ruey Hwa Chen

研究成果: Article同行評審

55 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ubiquitination of tumor suppressor PML regulates prometastatic and immunosuppressive tumor microenvironment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences