Unidirectional Magneto-Resistance in Modulation-Doped Magnetic Topological Insulators

Yabin Fan, Qiming Shao, Lei Pan, Xiaoyu Che, Qinglin He, Gen Yin, Cheng Zheng, Guoqiang Yu, Tianxiao Nie, Massoud R. Masir, Allan H. MacDonald, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Unidirectional Magneto-Resistance in Modulation-Doped Magnetic Topological Insulators」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy