Use of HLA-B58:01 genotyping to prevent allopurinol induced severe cutaneous adverse reactions in Taiwan: National prospective cohort study

Tai Ming Ko, Chang Youh Tsai, Shih Yang Chen, Kuo Shu Chen, Kuang Hui Yu, Chih Sheng Chu, Chung Ming Huang, Chrong Reen Wang, Chia Tse Weng, Chia Li Yu, Song Chou Hsieh, Jer Chia Tsai, Wen Ter Lai, Wen Chan Tsai, Guang Dar Yin, Tsan Teng Ou, Kai Hung Cheng, Jeng Hsien Yen, Teh Ling Liou, Tsung Hsien LinDer Yuan Chen, Pi Jung Hsiao, Meng Yu Weng, Yi Ming Chen, Chen Hung Chen, Ming Fei Liu, Hsueh Wei Yen, Jia Jung Lee, Mei Chuan Kuo, Chen Ching Wu, Shih Yuan Hung, Shue Fen Luo, Ya Hui Yang, Hui Ping Chuang, Yi Chun Chou, Hung Ting Liao, Chia Wen Wang, Chun Lin Huang, Chia Shuo Chang, Ming Ta Michael Lee, Pei Chen, Chih Shung Wong, Chien Hsiun Chen, Jer Yuarn Wu, Yuan Tsong Chen, Chen Yang Shen

研究成果: Article同行評審

122 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Use of HLA-B<sup>∗</sup>58:01 genotyping to prevent allopurinol induced severe cutaneous adverse reactions in Taiwan: National prospective cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences